Házirend_MESEVÁR_ÓVÓDA-bölcsőde2015

 

MESEVÁR ÓVODA-BÖLCSŐDE

Mende

 

OM:201890

 

 

H Á Z I R E N D

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. március

(2015 augusztus 25-én módosított változat)


Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket.

Óvodánkban építünk sokéves hagyományainkra, a szülői, partneri igényekre, olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi nevelésre, tiszteli a gyermekeket és jogaikat, teret enged alapvető igényüknek, a játéknak a kielégítésére.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve, irányított neveléssel, maradandó emberi értékeket alapozzunk.

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapít meg, mely a Mesevár Óvoda Pedagógiai Programjával és a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban működik.

Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendet szíveskedjenek megismerni és a benne foglaltakat betartani.

 

A házirendben meghatározott rendelkezéseket a jogszabályoknak megfelelően határozzuk meg, melyek a következők:

 1. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,

11/1994 (VI.8.) MKM rendelet ide vonatkozó részei.

20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet

Nevelőtestületi határozatok

 

Az intézmény adatai

Intézmény neve, címe: Mesevár Óvoda-Bölcsőde 2235.Mende, Fő u.10.    Tel.:29/439-137

Telephelyei: Mesevár Óvoda 2235. Mende, Fejes Ferenc tér.16.   Tel.:29/438-330

Mende Bölcsőde 2235. Mende, Fejes Ferenc tér 16/A Tel.: 29/738-504

Fenntartója: Mende Község Önkormányzat

OM azonosító száma: 201890

 

 

 1. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai felvétel minden évben a fenntartó által kiadott időpontban történik.

Üres férőhely esetén folyamatos felvételre van lehetőség.

 

Az óvoda nevelési intézmény, melyet a gyermek igénybe vehet ha:

 • betöltötte a harmadik életévét és elérte az óvodába lépéshez szükséges fejlettséget,
 • megbízhatóan ágy és szobatiszta, önálló étkezésre képes,
 • az óvodába felvételt nyert, és a szülő beíratta,
 • egészséges (orvosi igazolás),
 • a szülő a térítési díjat befizette.

 

A gyerekek az óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig részesülhetnek.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

(2013. január 1-től az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további 1 évig óvodai ellátásban részesül.)

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való részvételét.

A gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Ez az alábbiak szerint módosul:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (CXC. tv. 8. § 2. bek.). (Ez a rendelkezés 2015. szeptember 1-től lép hatályba.)

Az óvoda köteles felvenni-átvenni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét betölti.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

 

Az óvodai csoportok létrehozása általában az azonos korú gyerekek egy csoportba történő beosztásával kerül kialakításra. Ennek megfelelően intézményünkben egy-egy csoportba általában közel azonos korú gyerekek járnak, ill. szükség szerint – a felvett gyerekek korától és létszámától függően –részben osztott és vegyes csoport kialakítására is sor kerülhet.

A gyerekek csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének döntési jogkörébe tartozik.

A felvételt és az elutasítást az óvoda vezetője és a fenntartó által szervezett bizottság állapítja meg.

A felvételről és elutasításról a szülő, gondozó határozatot kap, elutasítás, átirányítás esetén fellebbezési jogával élhet.

A felvételt követő beiratkozás alkalmával a szülő a házirend megismertetése után annak elfogadását aláírásával igazolja.

 

 1. Nevelési év rendje

 

A nevelési év minden év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:

 • szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő
 • június 1-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet.

Aktív fejlesztési idő: 7.30-15.30 óráig.

 

Óvodánk a nyári időszakban 4 hétig zárva tart, melynek időpontját a fenntartó határozza meg.

A zárás időpontjáról a szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk.

Az őszi-, tavaszi iskolai szünet ideje alatt – a létszámtól függően -, az óvoda összevont csoporttal működhet.

Intézményünk egy tanévben 5 nevelés nélküli munkanapot tart. Ezen időpontokról a szülőket legalább 7 munkanappal előbb írásban értesítjük. Nevelés nélküli munkanapokon a szülők nyilatkoznak gyermekük elhelyezéséről. A nevelés nélküli munkanapok idejét az éves munkaterv tartalmazza.

 

 1. Az óvoda nyitvatartási rendje

 

Az óvoda 5 napos munkarendben működik hétfőtől péntekig.

Nyitva tartás ideje: 6 órától 18 óráig.

Ügyelet: reggel 6 – 7.30-ig, délután 15.30 – 18-ig.

 

Ügyeleti időben a gyermekeket óvodapedagógus fogadja és az ügyeleti időben szakszerű foglalkozást biztosít. Az óvoda nyitva tartásán túl ügyeletet biztosítani nem tudunk.

A gyermekek érkezése folyamatos 6-tól 8.30 óráig.

Az óvoda bejáratát 9 óra után a gyermekek védelme és biztonsága érdekében bezárjuk. A később érkezők csengetéssel jelezzenek, távozáskor kérjék a dolgozók segítségét.

A gyermek védelme érdekében az elektromos zárral működő ajtót és a Fő u. felőli biztonsági zárat minden esetben kérjük becsukni.

Felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai:

 

Érkezéskor a gyermeket minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermekek testi épségéért.

A gyermekek számára 8 órától tervezett kötetlen vagy kötelező tevékenységeket szervezünk a nevelési programunknak megfelelően.

 

Az óvoda életét, a gyermekekkel való játékos foglalkozásokat oly módon szervezzük, hogy a gyerekek életkorával, fejlettségével adekvát legyen, igazodjon a fenntartói követelményekhez, a hatályos jogszabályokhoz, és rendeletekhez.

Az év folyamán előzetes szülői értesítés alapján kirándulni megyünk, amihez minden év elején a szülők hozzájárulását kérjük, melyet aláírásukkal igazolnak.

A szülők nyílt napokon, a gyermekek napi tevékenységéről. A faliújságon folyamatosan tájékoztatást kapnak a heti rendről, napi tevékenységekről.

 

A gyermekeket pihenés előtt 12.30 és 12.45 óra között, pihenés után 15 órától lehet elvinni, mert ettől eltérő időpontban zavarhatják a gyermekek nyugodt pihenését.

Ebéd után az óvodában maradó gyerekek számára egészségük védelme érdekében a délutáni pihenés kötelező, melynek időtartama maximum 2 óra.

 

Az óvoda vezetője szükség esetén a maximális csoport létszám betartásával csoport összevonást rendelhet el.

Az óvoda tornaszobáját és egyéb helyiségeit a gyermekek óvodapedagógus, dajka felügyelete nélkül nem használhatják.

A tálaló konyhát és az óvoda egyéb kiszolgáló helyiségeit csak az egészségügyi könyvvel rendelkező óvodai dolgozók használhatják.

 

A szülő megérkezése után gyermeke épségéért felelős. A Munkavédelmi Szabályzat előírása alapján, valamint a kialakított szokás-szabály rendszer betartatásáért a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni. Az óvodapedagógusok csak azoknak a gyermekeknek a testi épségéért vállalnak felelősséget, akiknek a szülei nem tartózkodnak a gyermek közelében. A csoportból és az udvarról való távozás után a szülő felel a gyermek biztonságáért, a gyerekekre az óvodai normarendszer, a szokások, szabályok a szülő jelenlétében is érvényesek.

 

 1. Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai

 

 • Az óvoda nevelési programja tartalmazza az óvoda ünnepeit, a jeles napokat, rendezvényeket.
 • A közös ünnepeken, rendezvényeken és egyéb alkalmakkor kérjük, hogy a felnőttek és a gyermek családtagok is óvják a berendezési tárgyakat, az óvoda értékeit, figyelembe véve kialakított szabályainkat.
 • Az óvodán kívül szervezett programok tudnivalóiról a szülők a faliújságon meghirdetettek, és előzetes megbeszélések alkalmával szerezhetnek információt. Kérjük azok pontos betartását.

 

Ünnepek és egyéb óvodai események alkalmával a gyermekekről fényképek és videofelvételek készülnek. A készült fényképeket honlapunkon is megtekinthetik. Amennyiben a szülő nem járul hozzá gyermekéről készült felvétel nyilvánosságra hozatalához, úgy arról írásban nyilatkozzon.

 

 1. Külön szolgáltatások szervezésének rendje

 

 • A szülők kéréseit figyelembe véve az óvoda vezetője engedélyezi azokat a szolgáltatásokat, melyek az óvoda alapfeladatát nem sértve helyi nevelési programunkban megfogalmazott célok, feladatok megvalósulását segítik, és az óvoda adottságai, körülményei lehetővé teszik.
 • Az óvoda különfoglalkozásokat szervezhet, az óvodavezető által nevelési év elején kialakított rend alapján.
 • A foglalkozás vezetője teljes felelősséggel tartozik a gyermek testi épségéért és biztonságáért. Gondoskodik továbbá a gyermekek átöltöztetéséről, a gyermekek csoportba történő visszakísérésről.

 

A hit- és vallásoktatást szülői igény alapján szervezzük.

 

 1. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje

 

Az óvodából hiányzó gyermek mulasztását igazolni kell.

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:

 • a szülő a távolmaradást írásban bejelentette,
 • a gyermek betegség, vagy más ok miatt nem tudott óvodába jönni,
 • a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni.

 

A gyermek betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. A gyógyulást követően az igazolást az óvodába érkezéskor a pedagógusnak át kell adni. Fertőző betegség után, valamint az óvodában felmerült betegség gyanúja (pl. kiütés, légzési nehézség, rendszeres orrdugulás, kötőhártya gyulladás, herpesz, hurutos köhögés) esetén, csak a jogszabályoknak megfelelő orvosi igazolással vehető be a közösségbe a gyermek.

Amennyiben nem betegség miatti hiányzás időszaka alatt történt megbetegedés, abban az esetben is csak orvosi igazolással vehető be a gyermek.

 

Az orvosi igazoláson minden esetben kérjük feltüntetni a betegség első és utolsó napját.

A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében, amennyiben a gyermek 7 napnál többet igazolatlanul hiányzik, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.

 

 1. Az óvodai jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje

 

Az óvodai jogviszony megszűnik:

 • ha a gyermeket másik óvoda átvette,
 • ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad,
 • ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 • ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szünteti meg,
 • ha szakértői bizottság javaslatára speciális intézménybe helyezik át a gyermeket.

 

Amennyiben a szülő másik óvodába íratja gyermekét, kérjük, azt az óvodavezetőnek előre jelezzék.

 

 1. A gyermekekre vonatkozó óvó – védő előírások, szabályok

 

Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről.

A gyermeket érkezéskor minden esetben felnőttnek (óvodapedagógusnak, dajkának) kell átadni, csak így tudunk felelősséget vállalni értük.

Szükség esetén a védőnő az óvoda rendelkezésére áll, fertőző betegség esetén tanácsot ad, tisztasági szűrést végez.

Óvodába felvett új kisgyermek, ill. betegségből visszaérkező gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába.

Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek óvodába történő bevétele a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

 

Az óvodába gyógyszert behozni, azt pedagógusnak átadni, bent hagyni a gyermek gyógykezelésére tilos, legyen az orrcsepp, szemcsepp, vagy kenőcs. Az óvodában dolgozók gyógyszert nem adhatnak be a gyermekeknek, kivétel abban esetben fordulhat elő (pl. asztma), ha a gyermek orvosi utasításra állandó gyógyszerszedést igényel. Erről a csoportos óvodapedagógust és az óvodavezetőt is tájékoztatni kell.

 

Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, a szülőket azonnal értesítjük. Ilyen esetben, a saját és a többi gyermek védelme érdekében haladéktalanul el kell vinni a beteg gyermeket, és ezután orvosnak megmutatva csak orvosi engedéllyel jöhet ismét az óvodai közösségbe.

Hasmenéses megbetegedés esetén a gyermek csak negatív székleteredménnyel jöhet ismét az óvodába.

Fertőző betegséget azonnal jelenteni kell, testvérek esetén óvodába a testvér is csak orvosi engedéllyel jöhet.

 

Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki az intézményvezető megbízásával dolgozik. Szervezi, irányítja, és személyes részvétellel elősegíti e szempontok érvényesülését, a védőnővel, az óvodavezetővel és az intézmény nevelőtestületével együttműködve. Továbbá ellátja a tehetséggondozással, beilleszkedési-, magatartási zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására. Szükség esetén a gyerekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyámügyi hatósággal.

 

A pszichológus a szülők előzetes hozzájárulásával végezhet megfigyelést a gyermekek magatartásáról, fejlődéséről.

A szülők tájékoztatása és egyetértése után a rászoruló gyermekekkel szűrővizsgálat alapján logopédus foglalkozik.

 

Az óvó- védő előírások, szabályok betartásához kérjük az alábbiakat:

 • az óvodába járáshoz, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét korlátozzuk, ill. feltételekhez kötjük, amennyiben az, az egészségre káros, balesetveszélyes. A bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget.
 • a gyermekek ékszereket, drágább ruhákat, értékesebb otthoni játékokat ne hozzanak be, mert ezért felelősséget nem tudunk vállalni
 • a gyermek életkorához és az óvodai nevelés szellemiségéhez nem illő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni
 • egészségre káros eszközöket, szereket az öltöző szekrényekben hagyni TILOS!

 

Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési – oktatási intézmény nem felel.

Az óvoda folyosóján étkezni – a HACCP előírásainak betartása miatt – nem lehet.

A gyermekek születésnapjára behozott tortáról, vásárolt süteményről kérjük a vásárolt termék származási helyét és a vásárlás idejét. A hozott ételféléből is ételmintát teszünk el, az ÁNTSZ által meghatározott módon.

A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára kötelező.

Baleset esetén a szülőket azonnal értesítjük.

Amennyiben azonnali ellátást igényel a gyermek, a szülővel telefonon történt megbeszélés alapján orvoshoz visszük.

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén az óvodavezetőt azonnal tájékoztatni kell.

Baleset, tűz és bombariadó esetén az előírások és intézkedési feladatok betartása kötelező (az intézményi SZMSZ melléklete tartalmazza részletesen).

Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt az intézmény vezetőjének jelenteni.

Amennyiben nem érhető el, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend alapján az arra kijelölt személy illetékes.

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.

Baleseteket, rendkívüli eseményeket az óvoda mindenkori munkavédelmi felelősének is jelenteni kell. Baleset esetén baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a jogszabályban előírt szerveknek továbbít, ill. a Munkavédelmi Szabályzatban előírtaknak megfelelően jár el.

 

Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet.

Az épület kiürítésének időpontjáról az intézményvezető dönt.

 

Az óvoda egész területén TILOS a dohányzás!

 

Egyedül gyermek az óvodába nem jöhet, és nem mehet haza.

Ünnepek, családi rendezvények alkalmával az óvónő a gyermekért addig felel, amíg a szervezett rendezvényen a foglalkozást vezeti. A gyermek átvételét követően a szülő felel gyermeke testi épségéért és biztonságáért, felelős a házirendben foglaltak betartásáért. 14 év alatti iskolás testvér csak szülő felügyelete mellett tartózkodhat intézményünkben.

 

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve 14 év feletti családtag viheti el a szülői meghatalmazásban foglalt felelősségvállalás alapján.

Kérjük a szülőket, hogy írásban nyilatkozzanak, hogy a fentieken kívül ki, és mikor viheti el a gyermeket az óvodából.

A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodnia kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén kérjük az óvodát értesíteni. Kérjük, hogy a szülő adja meg egy olyan személy nevét és elérhetőségét, akit értesíthetünk – ha előre nem látható, rendkívüli esemény miatt ő nem elérhető, – s az gondoskodik a gyermek elviteléről. Amennyiben a szülő nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről, a szakszolgálat segítségét vesszük igénybe.

A szülők válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára.

Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.

 

Az óvoda udvarát a szülők gyermekeikkel nem használhatják játszótérként. Amikor megérkeznek gyermekükért, köszönés után kérjük elhagyni az óvoda épületét és udvarát, egyéb esetben a pedagógus számára áttekinthetetlenné válik, hogy kire kell vigyázni.

 

 1. Az óvoda helyiségeinek, eszközeinek használata

 

A szülők által használható helyiségek:

 • folyosó, előtér, gyermek öltöző

 

A szülők által nem használható helyiségek:

 • tornaszoba
 • konyha,
 • a gyermekmosdó, (szükség esetén kérjék az óvodai dolgozók segítségét),
 • a csoportszoba (utcai cipővel belépni tilos).

 

A csoportszobába ünnepek, nyílt napok és egyéb rendezvények esetén váltócipő használatával szabad belépni.

 

 • a gyermek öltözőszekrényébe csak a mindennapokhoz szükséges holmik kerüljenek a zsúfoltság elkerülése és az öltözködési szokások kialakítása érdekében,
 • az öltöző szekrényekben értéktárgyakat ne hagyjanak, eltűnésükért felelősséget nem vállalunk,
 • az óvoda udvari játékait, és egyéb helyiségeit a szülő jelenlétében csak akkor használhatják a gyermekek, ha erre az óvodapedagógustól engedélyt kapnak, illetve rendezvények alkalmával.

 

 1. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

 

A mindenkori étkezési térítési díjat, az étkezéssel összefüggő kedvezmények megállapítását magasabb jogszabály, illetve az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza, amiről a szülők tájékoztatást kapnak.

 

Szociális étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik az alábbiaknak megfelelnek:

 • 100 % támogatást az kap, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,

tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, akik emelt összegű családi pótlékot kapnak.

 • 2015 szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151.§ értelmében az ingyenes óvodai gyermekétkeztetéshez szülői jövedelmi nyilatkozat kitöltése szükséges. A szülő köteles a nyilatkozatot a gyermek óvodába lépésének első napján az óvodapedagógusnak leadni.
 • Ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015-ben jelenleg89408 Ft.)100% normatív kedvezmény vehető igénybe.
 • Az étkezés lemondása alapján a térítési díjat a következő ebédbefizetésnél írjuk jóvá.
 • Amennyiben a befizetés nem történik meg, nem áll módunkban az étkezést a gyermek számára megrendelni.

 

Étkezés lemondás rendje:

 

 • minden nap 9 óráig kérjük telefonon jelezni,
 • a lemondás 24 órával később lép életbe, a tárgynapi lemondásra nincs mód.
 • Ingyenes étkezés esetén is kötelező a gyermek hiányzásának bejelentése.

 

Hiányzás esetén a lemondott étkezés térítés díja a következő havi számlán kerül jóváírásra.

A gyermek étkezésre való bejelentését az igénybevételt megelőző munkanapon 9 óráig kell megtenni.

 

Étkezések időpontja:

 • tízórai: 9 – 10 óra között
 • ebéd: 12 órától 12.30-ig,
 • uzsonna: 14.45- től 15.15-ig.

Óvodánkban tálaló konyha működik.

 

 1. Gyermekek fejlődésének nyomon követése

 

A gyermekek nevelése folyamatosan történik, a pedagógusok által tervezett formában, figyelemmel kísérve az életkori és egyéni fejlesztés feladatait, a készség és a képesség fejlesztés anyagát és módszereit.

Óvodánk nevelőmunkáját nevelési programunk alapján és szellemében végzi, melynek során a gyerekek szert tesznek az életkorukhoz szükséges jártasságokra, készségekre, képességekre.

A gyermekek fejlődésének mérése a fejlődési napló vezetésével évente kétszer történik. A szülők számára a fejlődési napló nyitott dokumentum, melyről tájékozódhatnak. A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle várható segítséget, valamint rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal.

 

Az óvodában gyermekvédelmi munka keretében figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek fejlődését. Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős feladata a családsegítő szervezetekkel, védőnővel a kapcsolat felvétele.

 

 1. Egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása

 

A logopédiai ellátás ingyenes szolgáltatás. A logopédus megadott órarend szerint foglalkozik a gyermekekkel. A logopédustól a szülők szakmai véleményt kérhetnek.

 1. Gyermekek öltözködésének rendje

 

 • kérjük a gyermekeket praktikus, kényelmes, tiszta ruhában, gondozottan küldeni az óvodába,
 • a gyermekeket minden esetben átöltöztetve adják át az óvodapedagógusnak,
 • minden gyermeknek legyen váltó ruhája, cipője, udvari öltözéke, a testnevelés foglalkozásokhoz tornazsákban tornafelszerelése (zokni, kisnadrág és póló, vagy tornaruha)
 • kérjük a gyermekek ruháját, cipőjét megjelölni, megkülönböztető jelzéssel ellátni, (ajánlott a csoportban használt jel alkalmazása),

 

 1. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:

 

 • az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
 • értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
 • időzítés elve (a tett után közvetlenül)
 • következetesség elve
 • mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve- biztosítani a fokozás lehetőségét
 • az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

 

A jutalmazás formái:

 • a dicséret különböző módjai (különböző metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)
 • megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás
 • a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása

 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. sportverseny) a díjazottak, ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.

Fegyelmező intézkedések:

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.

A büntetés lehetséges formái:

 • rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra
 • balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása
 • időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (max.5-10 perc) ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás.

 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát.

 

15.A gyermek jogai

 

 • hogy az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék, oktassák,
 • az óvodai napirend életkorának megfelelő legyen,
 • a gyermeket közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem érheti,
 • képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön,
 • a program szerint biztosítani kell a tevékenységekben való részvételét,
 • vallási és világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani,
 • a gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat,

 

Intézményünk ellátja a tehetséggondozással, beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

 

 

 

16.A szülők jogai és kötelezettségei

 

Jogai:

 • megismerni az intézmény nevelési programját, az SZMSZ-t, és a Házirendet,
 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást kapjon,
 • gyermeke neveléséhez tanácsot kérjen, segítséget kapjon,
 • az intézményvezető vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával – egyeztetett napon és időpontban – részt vegyen az óvoda egy napján,
 • az óvoda által meghirdetett nyilvános ünnepségeken, rendezvényeken, nyílt napokon részt vegyen,
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerin anyagi támogatást kapjon.
 • a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét,
 • a törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott ráruházott egyetértési- és véleményezési jogot gyakoroljon.

 

Kötelezettségei:

 • gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
 • biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét,
 • tegyen eleget a térítési díj befizetési kötelezettségének,
 • tiszteletben tartsa az óvodában dolgozó pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait,
 • kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését,
 • rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
 • a szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz,
 • látogassák a szülői értekezleteket, mert itt a nevelőmunkával és a gyermekekkel kapcsolatos fontos információk hangzanak el,
 • aktívan vegyenek részt a rendezvényeinken,
 • vegyék igénybe a fogadóóra lehetőségét, jöjjenek a nyílt napokra,
 • a felvételt követően a házirend elfogadását és betartását aláírásával igazolja,
 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.

 

Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel:

 • beszoktatás- játszó délelőtt
 • szülői értekezlet,
 • nyilvános ünnepek,
 • nyíltnapok,
 • fogadóórák,
 • gyermekvédelmi ellátást igénylő esetben évente több alkalommal családlátogatás,
 • szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten,
 • gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
 • faliújságon, elhelyezett információkon keresztül,
 • előre egyeztetett időpontban a vezetővel vagy a pedagógussal,

 

 1. Szülői Munkaközösség működése

 

Az intézmény működését, munkáját segítő érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre.

Az óvodai Szülői Munkaközösség (SZMK) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

Gyermekek, szülők nagyobb csoportjának meghatározása: egy óvodai csoportba járó gyerekek 60%-a.

Egyetértési jogot gyakorol az óvodai Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend tekintetében.

 

 1. Fakultatív hit- és vallásoktatás

 

Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem elkötelezett.

Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezhet, elkülönülve az óvodai foglalkozásoktól és az óvodai életrendet figyelembe véve.

 

19.Egyéb, működéssel kapcsolatos rendelkezések

 

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék az óvónőnek, illetve az óvodavezetőnek.

Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk.

 

20.A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje

 

 • magasabb jogszabály és az intézményi SZMSZ szabályozza a Házirend elfogadásának és ismertetésének módját,
 • a házirend megismerését és tudomásul vételét a szülők aláírásukkal igazolják,
 • a házirend megtalálható a vezetői irodában, az óvoda épületében kifüggesztve

 

21.A házirend módosítására javaslatot tehet

 

 • bármely pedagógus
 • szülői munkaközösség
 • fenntartó

 

 

 

 

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

 

 

 

 

Mende 2015. augusztus

 

 

 

Juhász Sándorné

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

 

 

 

A házirend hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézmény egész területén és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokon.

 

 

Felülvizsgálat rendje: Folyamatos, a törvényi változásoknak megfelelően, évente.

Érvényesség:              A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig.

                             

Elfogadta:                   Mesevár Óvoda- Bölcsőde nevelőtestülete

Mende, 2015. augusztus 25.

 

 

 

Egyetértést nyilvánított és elfogadta a Szülői Munkaközösség:

 

                             ………………………………………..

Szülői Munkaközösség elnöke

 

Mende, 2014. augusztus 24.

 

A Mende Mesevár Óvoda- Bölcsőde Házirendjét jóváhagyom:

 

 

 

 

Dátum:………………             Fenntartó képviseletében:………………………………..